Çalışma (işletme) sermayesi işletmenin günlük cari faaliyetleriyle yakından ilgili olup işletme sahipleri, yöneticileri ve kredi kurumları açısından önemlidir. İşletmenin bütün dönen varlıklarına “Brüt Çalışma (İşletme) Sermayesi denir. Net çalışma (işletme) sermayesi ise dönen varlıklarla kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki farktır. Diğer bir anlatımla, net çalışma sermayesi, dönen varlıkların uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklarla finanse edilen; yani kısa vadeli yabancı kaynakları aşan kısmıdır.

Net çalışma (işletme) sermayesi = Dönen Varlıklar – Kısa vadeli yabancı kaynaklar

Çalışma sermayesi, işletmenin faaliyetlerinin herhangi bir sıkıntıya düşmeden en iktisadi şekilde yürütülmesine imkan vermeli ve mali bir sıkıntı ile karşılaşmadan ani olarak ortaya çıkan ihtiyaçları ve zararları karşılayabilecek düzeyde olmalıdır. Çalışma sermayesinin yeterli olması, işletmeye önemli yararlar sağlamakla birlikte, çalışma sermayesi yetersizliği veya aşırı çalışma sermayesin bulunması kârlılık ve verimlilik üzerinde olumsuz etkiler yapar. Bir işletmenin çalışma sermayesi ihtiyacı genel olarak işletmenin faaliyet konusu ve türü, imalat ve satış için gerekli süre ve birim maliyetler, satış hacmi, satın alma ve satış şartları, stok devir hızı, alacak devir hızı, ekonomik konjonktür, dönen varlıkların değerinde düşme olasılığı, satışların yıl içindeki dağılımı, kullanılan teknoloji gibi faktörlere göre belirlenmektedir.

Net çalışma sermayesi değişim tablosu, net çalışma sermayesinin oluşumunda yer alan dönen varlık ve kısa vadeli yabancı kaynak kalemlerindeki değişimi gösterir. Net çalışma sermayesi değişim tablosu, net çalışma sermayesindeki değişimin hangi dönen varlık ve kısa vadeli yabancı kaynak kalemine yansıdığını gösterir. Bu çerçevede dönen varlık ve kısa vadeli yabancı kaynak kalemlerindeki artış veya azalışlar hesaplanarak bunların net çalışma sermayesi üzerindeki etkileri ortaya konur. Net çalışma sermayesi değişim tablosunun düzenlenebilmesi için karşılaştırmalı bilançolara ihtiyaç vardır.