Nakit akış tablosu, bilanço ve gelir tablosunu birleştirerek firmanın nakit akış yapısını gösteren bir tablodur. İşletmenin faaliyet bölümlerine göre hazırlanmış nakit akış tablosu bilanço, gelir tablosu, net çalışma sermayesi değişim tabloları bilgilerini bir arada sunabilme özelliğine sahip olması nedeniyle son yıllarda önemli bir tablo olarak ortaya çıkmıştır. Gerek uygulamaya gerekse son yıllarda yayınlanmış muhasebe ve finans kitaplarına baktığımızda fon akım tablosu, işletme sermayesi kaynak ve kaynak kullanım tablosu, net çalışma sermayesi değişim tablosu, işletme sermayesi değişim tablosu, yerini nakit akış tablosuna bırakmış bulunmakta.

Bir işletmenin nakit akışlarına ilişkin bilgiler, finansal tablo kullanıcılarına, işletmenin nakit ve nakit benzeri yaratma yeteneğini ve işletmenin bu nakit akışlarını kullanma ihtiyacını değerlendirebilmelerinde dayanak oluşturması bakımından önemldir.

Nakit akış tablosu, işletmedeki para akışını özetleyerek hem geçmişin finansman politikasının değerlendirilmesinde hem de geleceğe yönelik nakit planlamasının yapılmasında yönetime ve ilgili taraflara önemli bilgiler sunar.

 

A. Olağan İşletme Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Girişleri ve Çıkışları

 

Olağan İşletme Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Girişleri

 

Mal Satışı ve Müşteri Hizmetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri
Borç ve Faiz Tahsilâtları
Temettü Gelirleri

 

Olağan İşletme Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışları

 

Maaş ve Ücret Ödemeleri
Borç ve Faiz Ödemeleri
Nakit Esaslı Faaliyet Giderleri
Vergi Ödemeleri

 

B. İşletme Yatırım Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Girişleri Ve Çıkışları

 

Yatırım Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Girişler

 

Nakit Karşılığı Sabit Kıymet Satışı
Nakit Karşılığı Menkul Değer Satışı

 

Yatırım Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışlar

 

Nakit Karşılığı Satın Alınan Sabit Değerler
Nakit Karşılığı Menkul Değer Alışı

 

C. İşletme Finansman Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Girişleri ve Çıkışları

 

Finansman Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Girişleri

 

Sermaye Artışından Sağlanan Nakit Girişleri
Kısa ve Uzun Vadeli Borçlardaki Artışlar

 

Finansman Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışları

 

İşletmenin Kendisine Ait Hisse Senetlerinin Nakit Karşılığı Satın alınması
Kısa ve Uzun Vadeli Borç Ödemeleri
Temettü Ödemeleri

 

 


Nakit akış tablosunun düzenlenmesinde başlıca iki yöntem var.  Bu yöntemler direkt (brüt) yöntem ve endirekt (net kâr) yöntemidir.

Direkt yöntemde nakit akış tablosunun düzenlenmesinde bilanço ile gelir tablosundan yararlanılmakta ve gelir tablosu nakit akış tablosunun düzenleme çalışmalarının başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Direkt yöntemle hazırlanmış nakit akış tablosunun özelliği, nakit hesabının gelir tablosunun üst kalemi olan gelirle başlamasından kaynaklanmaktadır. Direkt yöntem belirli bir dönemdeki brüt nakit girişlerini, brüt nakit çıkışlarını, faiz ödemelerini ve alımlarını, vergi ödemelerini göstermektedir. Endirekt yöntem ise, net kâr ile faaliyet nakit akışı arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadır.

Endirekt yöntem faaliyetlerden sağlanan nakit girişleri ile yapılan ödemeleri ayrı ayrı göstermemekte, dönem sonucundan (dönem kârı veya zararı) hesaplamalara başlanmaktadır. Burada dönem kârı (zararı) başlangıç noktası olarak alınmakta ve bu tutara, nakit akısına neden olmayan amortisman giderleri, karşılık giderleri, duran varlık satış kârları veya zararları, itfa payları, döneme ilişkin peşin ödenmiş giderler tutarı ile pesin tahsil edilmiş gelirlerin döneme ilişkin payı eklenip veya çıkarılmakta; ayrıca gelir tablosunda yer alan gelir unsurlarından tahakkuk esasına göre kaydedilenler, yani henüz nakden tahsil edilmeyen tutarlar toplamdan çıkarılmakta, gider unsurlarından henüz ödenmeyenler toplama geri eklenmektedir. Böylece faaliyetlerden sağlanan net nakit girişi veya faaliyetlerin neden olduğu net nakit kullanımı bulunmuş olmaktadır.

Türkiye Muhasebe Standardı 7 (TMS 7) Nakit Akış Tabloları” Bu Standardın amacı, işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerinden dönem boyunca elde edilen nakit akışlarını sınıflandıran nakit akış tablosu vasıtasıyla, bir işletmenin nakit ve nakit benzerlerindeki tarihi değişikliklere ilişkin bilgi sağlaması hususunu düzenlemektedir. İşletmeler bu standarda göre Nakit Akış Tablosu hazırlamalı ve finansal tabloların hazırlandığı her dönem için finansal tabloların ayrılmaz parçası olarak sunmalıdır.

Ayrıca farklı bir sunuş şekli de MSUGT’ye (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği) göre düzenlenen nakit akış tablosunun, nakit kaynaklarının ve kullanımlarının ayrı bölümler halinde sunulması olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre nakit akış tablosu, dönem içi nakit girişleri ve dönem içi nakit çıkışları ayrı olarak gösterilmektedir Buradan dönem sonu nakit mevcuduna ulaşılarak, dönem içinde ne kadar artış veya azalış olduğu anlaşılabilir.

 

MSUGT’ye göre Nakit Akış Tablosu:

… İŞLETMESİNİN ….YILI NAKİT AKIŞ TABLOSU

 

A. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU

 

B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ

 

1. Satışlardan Elde Edilen Nakit

 

a. Net Satışlar

 

b. Ticari Alacaklardaki Azalışlar (+)

 

c. Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)

 

2. Diğ. Faal. Ol. Gelir ve Kârlardan Dolayı Sağ.Nakit

 

3. Olağandışı Gelir ve Kârlardan Sağlanan Nakit

 

4. K. Vad. Yab. Kaynak. Artışlar. Sağ. Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)

 

a. Menkul Kıymet İhraçlarından

 

b. Alınan Krediler

 

c. Diğer Artışlar

 

a. Menkul Kıymet İhraçlarından

 

b. Alınan Krediler

 

c. Diğer Artışlar

 

5. Sermaye Artışından Sağlanan Nakit

 

6. Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit

 

7. Diğer Nakit Girişleri

 

C. DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI

 

1. Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları

 

a. Satışların Maliyeti

 

b. Stoklardaki Artışlar

 

c. Ticari Borçlardaki Azalışlar

 

d. Ticari Borçlardaki Artışlar(-)

 

e. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler(-)

 

f. Stoklardaki Azalışlar (-)

 

2. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları

 

a. Araştırma ve Geliştirme Giderleri

 

b. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

 

c. Genel Yönetim Giderleri

 

3. Diğ. Faal. Ol. Gider ve Zar. İlişkin Nakit Çıkışları

 

a. Diğer Faaliyetlerle İlgili Gider ve Zararlar

 

4. Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları

 

5. Olağandışı Gid. ve Zar. Dolayı Nakit Çıkışları

 

a. Olağandışı Gider ve Zararlar

 

6. Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları

 

7. Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan)

 

a. Menkul Kıymet Anapara Ödemeleri

 

b. Alınan Krediler Anapara Ödemeleri

 

c. Diğer Ödemeler

 

8. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan)

 

a. Menkul Kıymet Anapara Ödemeleri

 

b. Alınan Krediler Anapara Ödemeleri

 

c. Diğer Ödemeler

 

9. Ödenen Vergi ve Benzerleri

 

10. Ödenen Temettüler

 

11. Diğer Nakit Çıkışları

 

D. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A+B-C)

 

E. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI (B-C)