Gelir Tablosu, İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği bütün gelirlerle, bu gelirleri elde etmek amacıyla aynı dönem içinde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda oluşan dönem net kârını veya zararını belli bir düzen içinde gösteren finansal tablodur. Gelir tablosu tekdüzen hesap planı çerçevesinde, gelir tablosu ilkeleri dikkate alınarak düzenlenir.

 • Gelir Tablosu da içerik yönünden özet ve ayrıntılı olmak üzere ikiye ayrılır.
 • Özet gelir tablosu genel olarak hesap grup tutarlarını gösterirken; ayrıntılı gelir tablosu grupları oluşturan hesap tutarlarını da gösterir. Özet bir Gelir Tablosu:


Ayrıntılı tip bir gelir tablosunda grupları oluşturan hesap unsurları da yer alır. Ayrıntılı gelir tablosu:

AYRINTILI GELİR TABLOSU

 

A. BRÜT SATIŞLAR

 

1. Yurtiçi Satışlar

 

2. Yurtdışı Satışlar

 

3. Diğer Gelirler

 

B. SATIŞ İNDİRİMLERİ

 

1. Satıştan İadeler (-)

 

2. Satış İskontoları(-)

 

3. Diğer İndirimler(-)

 

C. NET SATIŞLAR

 

D. SATIŞLARIN MALİYETİ

 

1. Satılan Mamuller Maliyeti(-)

 

2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)

 

3. Satılan Hizmet Maliyeti(-)

 

4. Diğer Satışların Maliyeti(-)

 

BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI

 

E. FAALİYET GİDERLERİ (-)

 

1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)

 

2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)

 

3. Genel Yönetim Giderleri(-)

 

FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI

 

F. DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR

 

1. İştiraklerden Temettü Gelirleri

 

2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri

 

3. Faiz Gelirleri

 

4. Komisyon Gelirleri

 

5. Konusu Kalmayan Karşılıklar

 

6. Menkul Kıymet Satış Kârları

 

7. Kambiyo Kârları

 

8. Reeskont Faiz Gelirleri

 

9. Diğer Olağan Gelir ve Kârlar

 

G. DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR

 

1. Komisyon Giderleri(-)

 

2. Karşılık Giderleri(-)

 

3. Menkul Kıymet Satış Zararları(-)

 

4. Kambiyo Zararları(-)

 

5. Reeskont Faiz Giderleri(-)

 

6. Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)

 

H. FİNANSMAN GİDERLERİ

 

1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)

 

2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)

 

OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR

 

I. OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR

 

1. Önceki Dönem Gelir ve Kârları

 

2. Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar

 

J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)

 

1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)

 

2. Önceki Dönem Gider ve Zararları

 

3. Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar (-)

 

DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI

 

K. DÖN.KÂRI VERGİ VE DİĞ, YASAL YÜKÜM. KARŞ.(-)

 

DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI

 

 

Yukarıda verilen özet ve ayrıntılı tip gelir tablolarında izlenebileceği gibi gelir tablosu aşağıda belirtilen beş ana bölümden oluşur.

 • Brüt Satış Kârı veya Zararı
 • Faaliyet Kârı veya Zararı
 • Olağan Kâr veya Zarar
 • Dönem Kârı veya Zararı
 • Dönem Net Kârı veya Zararı

Ek Finansal Tablolar:
Ek Finansal tablolar, genel olarak bilanço ve gelir tablosundan yararlanılarak hazırlanan veya onları tamamlayan, işletme analizine yardımcı raporlardır. Bu amaçla işletmelerde düzenlenebilecek aşağıdaki finansal tablolar “Ek Finansal Tablo” olarak tanımlanır.

 • Satışların Maliyeti Tablosu
 • Fon Akım Tablosu
 • Nakit Akış Tablosu
 • Öz Kaynak Değişim Tablosu
 • Net Çalışma Sermayesi Değişim Tablosu

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Sıra No 1’de yukarıdaki tablolardan sonuncu tablo dışındaki finansal tabloları “Ek Finansal Tablo” olarak sayılmıştır. Şimdi sırayla bunlardan bahsedeceğiz.