Bilanço (finansal durum tablosu), bir işletmenin belli bir anda sahip olduğu varlıklarla, bu varlıkların sağlandığı kaynakları bir düzen içinde gösteren finansal tablodur. Bilançonun aktif tarafını oluşturan mevcutlar ve alacaklar bilanço yapısı içinde vade bakımından ayrılarak sunulur. Gelecek hesap dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi beklenen varlıklar “Dönen Varlıklar”; gelecek hesap dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi beklenmeyen varlıklar “Duran Varlıklar” olarak sınıflanır. Pasif taraf temel olarak yabancı kaynaklar (borçlar,kredi avans vs.) ve öz kaynaktan oluşur. Yabancı kaynaklar vade bakımından ayrıma tabi tutularak; vadesi bir yıldan kısa olan kısmına “Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar”; vadesi bir yıldan uzun olan kısmına “Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar”; denir.


Hesap tipi bilanço: Hesap tipi bilançoda aktif ve pasif kalemler muhasebede kullanılan hesap çizelgesine karşılıklı olarak yazılarak düzenlenir. Hesap tipi bir bilanço aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi düzenlenir.


Rapor tipi bilanço: Rapor tipi bilanço, aktif ve pasif kalemlerin alt alta yazılması ile oluşturulur. Rapor tipi bilanço, bir işletmenin birden fazla yılına ait rakamları yan yana yazarak karşılaştırma fırsatı verdiğinden, analizlerde daha çok tercih edilir.

Bilançolar kapsadıkları bilgi düzeyi bakımından da ikiye ayrılır:


Özet bilanço: Özet bilanço genel olarak hesap grup tutarlarını gösterir. Özet bilanço tipi örneği aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Önceki
Dönem

Cari
Dönem

PASİF (KAYNAKLAR)

Önceki
Dönem

Cari
Dönem

I- DÖNEN VARLIKLAR

 

 

 

 

 

 

I- KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR

 

 

 

 

 

 

A. Hazır Değerler

 

 

 

 

 

 

A. Mali Borçlar

 

 

 

 

 

 

B. Menkul Kıymetler

 

 

 

 

 

 

B. Ticari Borçlar

 

 

 

 

 

 

1. Menkul Kıym. Değer DüşükKarş. (-)

 

 

 

 

 

 

1. Borç Senetleri Reeskontu (-)

 

 

 

 

 

 

Ticari Alacaklar

 

 

 

 

 

 

D. Alınan Avanslar

 

 

 

 

 

 

1. Alacak Senetleri Rees. (-)

 

 

 

 

 

 

E. Yıl. Yay. İnş. ve Onar. Hak.Bed.

 

 

 

 

 

 

2. Şüpheli Alacaklar Karş. (-)

 

 

 

 

 

 

F. Ödenecek Vergi ve Yük..

 

 

 

 

 

 

D. Diğer Alacaklar

 

 

 

 

 

 

G. Borç ve Gider Karşılıkları

 

 

 

 

 

 

1. Alacak Senetleri Rees. (-)

 

 

 

 

 

 

1. Dön. KârıVer. ve Diğ.Yas.Yük.Karş.

 

 

 

 

 

 

2. Şüpheli Alacaklar Karş. (-)

 

 

 

 

 

 

2. D. Kârı Peş.Öd.Vergi ve Diğ.Yük. (-)

 

 

 

 

 

 

E. Stoklar

 

 

 

 

 

 

3. Kıdem Tazminatı Karşılığı

 

 

 

 

 

 

1. Stok Değer Düşüklüğü Karş. (-)

 

 

 

 

 

 

4. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

 

 

 

 

 

 

2. Verilen Sipariş Avansları

 

 

 

 

 

 

H. Gel. Aylara Ait Gel. ve Gid.Tahak.

 

 

 

 

 

 

F. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri

 

 

 

 

 

 

1. Diğ.Kısa Vadeli Yab. Kaynak.

 

 

 

 

 

 

G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir
Tahakkuk.

 

 

 

 

 

 

KISA VADELİ YAB. KAYNAK. TOP.

 

 

 

 

 

 

H. Diğer Dönen Varlıklar

 

 

 

 

 

 

II- UZ. VAD. YABANCI KAYNAK.

 

 

 

 

 

 

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

 

 

 

 

 

 

A. Mali Borçlar

 

 

 

 

 

 

II- DURAN VARLIKLAR

 

 

 

 

 

 

B. Ticari Borçlar

 

 

 

 

 

 

A. Ticari Alacaklar

 

 

 

 

 

 

1. Borç Senetleri Reeskontu (-)

 

 

 

 

 

 

1. Alacak Senetleri Rees. (-)

 

 

 

 

 

 

C. Diğer Borçlar

 

 

 

 

 

 

2. Şüpheli Alacaklar Karş. (-)

 

 

 

 

 

 

1. Diğ. Borç Senetleri Rees. (-)

 

 

 

 

 

 

B. Diğer Alacaklar

 

 

 

 

 

 

D. Alınan Avanslar

 

 

 

 

 

 

1. Alacak Senetleri Rees. (-)

 

 

 

 

 

 

E. Borç ve Gider Karşı-lıkları

 

 

 

 

 

 

2. Şüpheli Diğer Alacaklar Karş. (-)

 

 

 

 

 

 

1. Kıdem Tazminatı Kar-şılık.

 

 

 

 

 

 

C. Mali Duran Varlıklar

 

 

 

 

 

 

2. Diğ. Borç ve Gider Kar-şılık.

 

 

 

 

 

 

1. Bağlı Menkul Kıymetler

 

 

 

 

 

 

F. Gel. Yıllara Ait Gel. ve Gid. Tahak.

 

 

 

 

 

 

2. Bağlı Menkul Kıy. Değer Düş. Karş. (-)

 

 

 

 

 

 

G. Diğ. Uzun Vadeli Yab. Kaynak.

 

 

 

 

 

 

3. İştirakler

 

 

 

 

 

 

UZUN VAD. YAB. KAYNAK. TOP.

 

 

 

 

 

 

4. İştiraklere Sermaye Taahh.(-)

 

 

 

 

 

 

III. ÖZKAYNAKLAR

 

 

 

 

 

 

5. İşt. Sermaye Payları Değ. Düş.Karş. (-)

 

 

 

 

 

 

A. Ödenmiş Sermaye

 

 

 

 

 

 

6. Bağlı Ortaklıklar

 

 

 

 

 

 

1. Sermaye

 

 

 

 

 

 

7. Bağlı Ortaklıklara SermayeTaahhüt. (-)

 

 

 

 

 

 

2. Ödenmemiş Sermaye (-)

 

 

 

 

 

 

8. Bağlı Ort. Sermaye Pay. Değer Düş.Karş. (-)

 

 

 

 

 

 

B. Sermaye Yedekleri

 

 

 

 

 

 

9. Diğer Mali Duran Varlıklar

 

 

 

 

 

 

1. Hisse Senedi İhraç Primleri

 

 

 

 

 

 

10. Diğ.Mali DuranVar. Değer Düş. Karş. (-)

 

 

 

 

 

 

2. Hisse Senedi İptal Kârları

 

 

 

 

 

 

D. Maddi Duran Varlıklar

 

 

 

 

 

 

3. M.D.V. Yeniden Değer. Artış.

 

 

 

 

 

 

1. Birikmiş Amortismanlar (-)

 

 

 

 

 

 

4. İştirakler Yeniden Değer. Artış.

 

 

 

 

 

 

2. Yapılmakta Olan Yatırımlar

 

 

 

 

 

 

5. Diğer Sermaye Yedekleri

 

 

 

 

 

 

3. Verilen Avansları

 

 

 

 

 

 

C. Kâr Yedekleri

 

 

 

 

 

 

E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

 

 

 

 

 

 

1. Yasal Yedekler

 

 

 

 

 

 

1. Birikmiş Amortismanlar (-)

 

 

 

 

 

 

2. Statü Yedekleri

 

 

 

 

 

 

2. Verilen Avanslar

 

 

 

 

 

 

3. Olağanüstü Yedekler

 

 

 

 

 

 

F. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

 

 

 

 

 

 

4. Diğer Kâr Yedekleri

 

 

 

 

 

 

1. Verilen Avanslar

 

 

 

 

 

 

5. Özel Fonlar

 

 

 

 

 

 

G. GelecekYıllara Ait Gid. ve GelirTahakkuk

 

 

 

 

 

 

D. Geçmiş Yıllar Kârları

 

 

 

 

 

 

H. Diğer Duran Varlıklar

 

 

 

 

 

 

E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)

 

 

 

 

 

 

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

 

 

 

 

 

 

F. Dönem Net Kârı (Zararı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

 

 

 

 

 

 

AKTİF TOPLAMI

 

 

 

 

 

 

PASİF TOPLAMI

 

 

 

 

 

 


Ayrıntılı bilanço: Ayrıntılı tip bilanço hesap grupları yanında her hesap grubunda yer alan hesapları da gösterir.