Gerekli kuruluş işlemlerini yerine getiren aracı kuruluşlar ile hâli hazırda faaliyet gösteren bankalar ile yatırım banklarının, aracı kurum olarak faaliyette bulunabilmeleri için gerekli olan bir dizi işlem ve izin gerekmektedir. Bunlardan ilki faaliyet izni alınmasıdır.

Faaliyet izni yetki belgesini almasının şartları;  
•    Kuruluş şartlarını kaybetmemiş olmaları,  
•    Kuruluş sermayelerinin asgari kısmının nakden ve tamamen ödenmiş olması,
•    Aracı kurumların faaliyet konularına göre Seri: V, No: 34 sayılı Tebliğ ile öngörülen yükümlülükleri yerine getirmiş olmaları,
•    Sermaye piyasası mevzuatı, 4389 sayılı Bankalar Kanunu, 4208 sayılı Kar aparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması,   
•    SPK Kanunu’nun 33’üncü maddesinin (f) bendinde kurucular için aranan şartı taşıması,  
•    Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası Kurul’ca iptal edilmiş yahut borsa üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,   
•    Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,  
•    Kanunu’nun 46’ncı maddesinin (i) bendi uyarınca işlem yasaklı olmaması (Bu şart ortaklar için kuruluş ve pay devirlerinde aranır),   
•    Aracı kuruluşların sermayesinin %10’una veya daha fazlasına sahip tüzel kişi ortaklarının sermayesinde %10 veya daha fazlasına sahip olan ortaklarının da bu bende belirtilen nitelikleri haiz olmaları gereklidir.